AXIA us convida a formar part de l’associació que té com a objectiu la professionalització de la direcció dels centres educatius des de l’any 1999 contribuint a l’enriquiment personal i col·lectiu.

fitxa afiliació

Quota

L’import de la quota anual és de 36 €, que es cobra en un sol termini al febrer/març per domiciliació bancària.

Els socis

Les persones que formen part de l’associació tenen reconeguts els seus drets i deures en els estatuts publicats en aquesta mateixa pàgina web.

A més:

- tenen accés a les activitats que organitza l’associació gratuïtament o amb preu reduït.

- tenen preferència per participar en activitats que organitza l’associació per davant d’altres persones.

- tenen dret a la utilització del Servei Jurídic que ofereix l’associació, que contempla:

Consultes il·limitades durant un mes per telèfon, e-mail o presencialment, si cal, ajuda en la confecció d’escrits, reclamacions, redacció d’actes, sobre temes relacionats amb l’exercici de la direcció.

Compareixença d’un advocat en els procediments on el soci sigui part, relacionades amb el seu exercici professional. Les despeses del procediment i transport corren a càrrec del soci, la minuta de l’advocat està inclosa en el preu.

Per fer-ne ús cal escriure un e-mail a secretaria@axia.cat explicant la situació. AXIA els adreçarà a un lletrat .

El cost és de 12,50€ al mes mentre duri el procediment o mentre n’hi hagi consultes. Si s’obre un procediment, o es tracta d’un procediment ja obert, es pagarà 12,50 € mensuals a AXIA mentre duri el procediment.

En cas d’impagament es servei quedarà automàticament rescindit

Requisits

Per fer-se soci d’AXIA cal estar en una de les següents situacions dins un centre educatiu públic del Servei d’Educació de Catalunya

  • Exercir la direcció
  • Haver exercit la direcció
  • Ser membre d’un equip directiu
  • Haver exercit un càrrec directiu

 

En cas de situacions que no corresponguin exactament a les que s’acaben d’esmentar, els estatuts permeten a la Junta directiva acceptar com a membres de ple dret a aquelles persones que manifestin expressament el seu interès en formar part de l’associació, un cop estudiat el cas.

Sol·licitud d’inscripció

Per demanar-ne la inscripció, descarregueu el formulari, empleneu-lo amb les vostres dades i envieu-lo signat per correu electrònic a secretaria@axia.cat

fitxa afiliació

A partir del moment en que rebeu la resposta de la secretària de l’associació us podeu considerar membres de la nostra associació.