Mòdul 1 (5a edició): “Eines per a la gestió de personal a partir del PEC: definició del lloc de treball docent, els perfils professionals i tècniques de selecció

Elements per a la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu des d’una visió global de la gestió de persones, la definició del lloc de treball pel desenvolupament del projecte educatiu del centre, el perfil professional associat i la selecció de personal

Objectius:

 • Conèixer la normativa de referència per a la planificació, definició i provisió dels llocs de treball docents d’un centre educatiu públic.
 • Conèixer de forma introductòria els conceptes bàsics sobre selecció de RH basada en el model de gestió per competències i la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu amb una visió global de la gestió de persones.
 • Adquirir capacitats i habilitats per a la definició de llocs de treball docents i del perfil professional associat a competències tècniques i personals.
 • Introduir en la metodologia bàsica de selecció per competències.

Continguts:

 • Objectiu de la selecció de persones pel treball
 • Marc constitucional de la selecció de personal en el context de les administracions públiques. Principis d’igualtat, mèrit i capacitat; principi d’idoneïtat.
 • Descripció de lloc de treball. Definició del perfil docent associat als llocs de treball en el centre educatiu.
 • Concepte de competència professional.
 • La selecció basada en el model de competències professionals
 • Sistemes d’avaluació per competències professionals:
  • tipus de proves: qüestionaris, proves situacionals i l’entrevista de selecció per competències.
  • Assessment center

Metodologia:

Breu presentació teoria

Treball pràctic sobre proves situacionals, qüestionaris, l’entrevista de selecció per competències

Estudi del perfil professional

Disseny del procediment d’avaluació: FIABILITAT i VALIDESA

-       Elecció del sistema d’avaluació-instruments d’avaluació

-       Establiment criteris de puntuació-ponderació

-       Preparació de les persones avaluadores

-       Resolució motivada

Formadora:

 • Juliana Vilert Barnet. Llicenciada en Psicologia per la UB, Màster en Alta Funció Directiva per l’EAPC, Professora-consultora de ‘Psicologia de la Personalitat’ de la UOC. Cap de l’Àrea de Planificació i Anàlisi de RH i Difusió de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Avaluació:

– 80% d’assistència a les sessions presencials

– Qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

Reconeixement de 16 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament

Calendari

 • Dates: 15 (dll)*, 18(djs), 23 (dts) i 25(djs)

*excepcionalment la 1a sessió es farà en dilluns

 • Horari: 17,30 a 20,30

Lloc de realització : Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

30 places (mínim 20 inscripcions)

Inscripció *

Preu:  100 € socis d’ AXIA

           145 € no socis

 

nom

cognoms

DNI

telèfon de contacte

DADES PERSONALS

adreça

localitat

DP

correu electrònic

soci d’Axia
 si no

DADES PROFESSIONALS

centre de treball

adreça

localitat

DP

experiència directiva
 en exercici no en exercici

experiència càrrecs directius
 en exercici no en exercici

he assistit als mòduls
 mòdul 2 mòdul 3 mòdul 4 mòdul 5 mòdul 6 mòdul 7 mòdul 8 mòdul 9 mòdul 10 mòdul PD cap

En cas de no arribar al mínim d’inscripcions es comunicarà la suspensió del curs per correu personal a totes les persones que hagin enviat el formulari de sol·licitud.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone