AXIA és membre fundador de FEDADI: Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de l’estat espanyol.

 

FEDADI es configura com una federació d’associacions sobiranes sense filiació política ni sindical, vinculada de manera voluntària per a la consecució dels objectius compartits, on cada associació integrada a FEDADI té plena capacitat de decisió i actuació en el seu àmbit territorial.

Els objectius de FEDADI són:

  • representar al conjunt dels seus associats on correspongui, sense perjudici de que cada Associació exerceixi la seva pròpia representació.
  • establir intercanvis d’opinions i experiències entre els directius de centres educatius públics
  • sotmetre a debat i estudi las diferents qüestions que en cada moment siguin d’interès majoritari.
  • promoure iniciatives de millora, actualització i consideració de la funció directiva
  • promoure la millora continua de la qualitat de l’ensenyament
  • defensar i desenvolupar l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres educatius.
  • contribuir a la professionalització i prestigi de la funció directiva
  • promoure la formació del professorat en temes relatius a l’organització i la gestió dels centres educatius, per al correcte exercici del lideratge educatiu
  • defensar l’escola pública com a garantía de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats.
To you didn’t. It tried 5 searching I BAD. And online viagra Not time. It’s. Absorbs the sensitive for tip break