La formació dels directors i directores en competències, capacitats i habilitats directives que els permeti desenvolupar les noves funcions i responsabilitats és una necessitat de primer ordre del nostre sistema educatiu.

AXIA organitza una oferta formativa orientada a aconseguir una nova direcció, altament qualificada, al servei de la ciutadania, compromesa amb l’aprenentatge de l’alumnat i amb la millora del seu rendiment acadèmic.

Volem contribuir a preparar les direccions per a un lideratge fort i distribuït, que amb visió transformadora permeti la presa de decisions, en un context d’enfortiment institucional i de retiment de comptes.

Aquesta formació pretén un canvi d’actitud en l’exercici de la direcció, dotant de les eines pedagògiques, organitzatives i de gestió pertinents perquè cada directiu pugui construir la seva identitat directiva i un projecte de direcció per atendre les necessitats i satisfer les expectatives dels alumnes, de les seves famílies i de la societat d’avui, amb visió de futur. 

MPP_2

 • CURS__El projecte de direcció: eina de gestió per a la millora
 • CICLES DE CONFERÈNCIES

 

 • FORMACIÓ MODULAR

10 cursos de 16 h

      • 12 h presencials en 4 sessions de 17.30 a 20.30
      • 4 h no presencials de treball individual

Programa

     • Eines per a la gestió de personal a partir del Projecte de centre: el lloc de treball docent, definició de perfils professionals, tècniques de sel·lecció de personal
     • Lideratge pedagògic per l’aprenentatge: del projecte de centre a l’aula
     • Planificació per processos: sistema integrat d’indicadors.
     • L’organització eficient per l’aprenentatge en un clima de treball adequat
     • Normativa educativa, una eina per a la gestió eficaç del centre autònom.
     • Gestió de la informació i la comunicació del centre educatiu.
     • Lideratge d’equips humans per a la millora.
     • Creació i dinamització de xarxes per la qualitat educativa.
     • Autoavaluació de la funció directiva a patir de l’avaluació de centre.
     • Identitat directiva: competències professionals i personals per a l’exercici de la direcció.

 >>>> Activitats amb reconeixement de formació directiva del Departament d’Ensenyament