CURS: Funció Pública: present i reptes de l’organització administrativa

Objectius:

  • Desenvolupar els conceptes essencials que despleguen la funció pública, tot posant en relació tres àmbits que es complementen: normativa general bàsica estatal (EBEP), normativa general catalana (decret legislatiu 1/1997) i normativa específica docent (LOE i LEC).
  • Interpretar la normativa de funció pública amb una finalitat eminentment pràctica, com a un recurs imprescindible del bagatge organitzatiu del director de centre per a exercir les seves responsabilitats de gestor de recursos humans i de cap de personal.
  • Aprofundir en aquells aspectes més nuclears de l’estructura organitzativa de funció pública, que facilitin les decisions de la direcció amb flexibilitat, participació i transparència, principis necessaris per afrontar la complexitat actual de qualsevol organització del món global actual.

Continguts:

1.1 Normativa bàsica i lleis de desenvolupament: l’EBEP i la LEC.

1.2 Classes d’empleats públics. El personal directiu professional.

2.1 Ingrés a l’ocupació pública. Pèrdua de la relació de serveis.

2.2 Estructuració de l’ocupació pública.

3.1 Provisió dels llocs de treball. Dret a la mobilitat

3.2 Dret a la carrera professional.

4.1 Avaluació de l’acompliment.

4.2 Drets retributius.

5.1 Situacions administratives.

5.2 Jornada, vacances i permisos.

6.1 Deures dels funcionaris. Codi de conducta.

6.2 Drets individuals.

7.1 Dret a la negociació col·lectiva.

7.2 Conclusió: reptes de futur de la Funció Pública.

 Metodologia:

  •  Activitats presencials: A més de les explicacions orals de les unitats didàctiques, al llarg del curs es realitzaran activitats pràctiques d’interpretació i aplicació de normativa per resoldre plantejaments de situacions, aportades pel professor.
  • Treball individual: cada alumne haurà de presentar un treball (d’entre 10 i 15 pàgines) de síntesi i valoració personal d’una de les unitats del programa.

Formador: Alberto del Pozo Ortiz

Reconeixement de 30 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament (21 presencials en 7 sessions i 9 del treball de recerca)

Calendari: 13, 20 i 27 de gener i 3, 10, 17 i 24 de febrer de 2016

Horari: 17:30 a 20:30

Lloc de realització: Escola d’Administració pública de Catalunya. Carrer Girona, 20 de Barcelona

Preu:  130€ socis d’ AXIA     /   160€ no socis

La inscripció es farà efectiva, per ordre d’arribada, a l’omplir el formulari per fer el pagament:

INSCRIPCIÓ SOCIS 130€    

INSCRIPCIÓ NO SOCIS 160€