EL CENTRE: UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE PROFESSIONAL

Adquisició d’habilitats per a desenvolupar activitats d’aprenentatge i organitzatives que involucrin tots els agents educatius de l’context, aprofitant els mitjans i recursos que proporcionen les aliances institucionals. A partir de la consideració com a protagonista docent que reflexiona sobre la seva pràctica i analitza els resultats dels seus estudiants, l’organització educativa promou l’autoformació professional i satisfà les expectatives de la comunitat educativa.

Formació online a través de la plataforma TeachersPro en conveni amb l’institut ESCALAE

 • Objectius del curs – eixos
  • DESENVOLUPAMENT DE COMUNITATS D’APRENENTATGE
   Reconèixer, valorar i desenvolupar activitats que involucren als diferents col·lectius, grups i institucions de l’entorn en les activitats educatives de professor i del centre, en funció d’enriquir i promoure la qualitat i pertinència dels aprenentatges de tot l’alumnat.
  • ÚS D’ALIANCES INSTITUCIONALS
   Identificar i planificar activitats d’aprenentatge i de promoció de la convivència utilitzant les diferents aliances amb què compta el centre educatiu, per tal d’assolir els objectius esperats i garantir la qualitat de l’aprenentatge.
  • MILLORA CONTÍNUA DE LA PRÀCTICA EDUCATIVA
   Ser capaç de realitzar modificacions en la pràctica docent i organitzativa que tendeixin a la millora contínua, prenent les decisions oportunes i pertinents basades en la informació que prové del sistema d’avaluació interna (docent i organitzativa) considerant el nivell de satisfacció i compliment de les expectatives del conjunt de la comunitat educativa.
 • Continguts:
  • Diversificació i aprofitament de les fonts i formes de saber que aporten els diferents grups i institucions de l’entorn escolar.
  • Construcció de xarxes intersectorials amb diferents actors
  • Transformació del centre i l’aula en un espai de trobada flexible, deslocalitzat i obert que aprofita les possibilitats de l’entorn: disseny, planificació i implementació del pla de desenvolupament de la comunitat d’aprenentatge.
  • Presa de decisions pertinents i fonamentades en evidències, a partir de l’ús de tècniques i instruments diversos, per recollir informació rellevant: seguiment i avaluació de l’impacte en funció dels aprenentatges de l’alumnat i altres agents implicats.
 • Avaluació:
  • Acompliment de les activitats online
  • Resolució de casos pràctics en diferents escenaris de la pràctica educativa i organitzativa
  • Elaboració d’una proposta d’aplicació
  • Autoavaluació
 • Calendari:
  • Inici: es donarà accés a la plataforma en el termini de 3 dies a partir de la inscripció.
  • Final: 30 de gener de 2021

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació amb 45 hores de formació directiva