La modificació del Decret de Direcció: una oportunitat per aprofundir en la professionalització de la direcció

Davant la publicació de propostes del Departament d’Ensenyament per a la modificació del Decret de direccions per tal d’adaptar-lo a la Llei per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), Axia considera que aquesta modificació no ha de ser un tràmit superficial, sinó una bona avinentesa per reflexionar i aprofundir sobre el model directiu professional que necessita el sistema educatiu català, el qual s’ha d’allunyar dels models assemblearis i burocràtics que defineixen la LOE i LOMQE i s’ha d’equiparar al model de direcció professional que recomana l’informe “Improving School Leadership”,  publicat l’any 2008 per l’OCDE i presentat a la VII Jornada d’Axia del 2009.

Aquestes recomanacions, que són la base d’aquest document, en certa manera han estat contemplades en la LEC i en els posteriors decrets. Però analitzant la situació actual, constatem que en l’aplicació de les disposicions del nou marc normatiu, que havia de propiciar aquest nou paradigma, s’han produït un seguit de mancances, contradiccions i disfuncions que  encotillen l’exercici de la direcció.

Parlem de formació dels líders escolars com a inversió de futur, amb repercussions directes en la millora del funcionament dels centres i dels seus resultats educatius.

Els esforços fets pel Departament en la formació inicial de docents que volen ser directors resulten poc rendibles atès que aquestes persones, ben formades i plenes d’expectatives, no accedeixen a la direcció. És paradoxal que l’Administració en tant que les forma i hi inverteix diners públics, no les aprofiti per cobrir les direccions dels centres de nova creació o les vacants per manca de candidats.

Axia proposa completar la formació inicial dels directors novells amb la implementació d’un període de tutorització efectuat per un director acreditat com a director professional docent, o bé per un director amb experiència, durant el primer any d’exercici.

Es imprescindible, tot i les dificultats de la situació econòmica, apostar fermament per la formació dels directors en exercici per actualitzar les seves competències i completar el seu perfil professional, a fi d’impulsar la transformació dels centres en centres d’èxit.

Parlem de la selecció de directors

L’experiència de l’actual procediment de selecció al llarg d’aquests anys fa evident la seva ineficàcia atès que al voltant del 50% de les vacants anuals de direcció s’han de cobrir amb nomenaments extraordinaris proposats per la inspecció, per manca de candidats.

El Departament no tan sols ha de revertir urgentment aquest escenari de precarietat directiva, sinó que a més ha d’impulsar decididament el principi d’idoneïtat com a criteri prevalent en la selecció i nomenament de les direccions, en la línia que el propi Departament estableix per a la selecció del personal en el recentment publicat Decret 39/2014.

Axia defensa que aquest principi d’idoneïtat, i no pas l’actual principi de conveniència, ha de ser el criteri fonamental per a la selecció no arbitrària dels directors. La comissió de selecció ha de dur a terme una valoració objectiva del projecte de direcció i ha de partir d’un perfil definit basat en competències, per tal de garantir que els centres tinguin al davant els directius que els permetin avançar cap a l’excel·lència.

Per tot això, Axia entén que cal una modificació a fons del Decret 155/2010, pel que fa al procediment de selecció de directors i proposa:

  • Els candidats han de poder presentar projecte a més d’un centre, fins a un màxim de tres, amb la qual cosa es veuria reduït el nombre de centres sense candidatura.
  • Els diferents candidats presentats en un centre han de tenir les mateixes oportunitats, sense preferències a priori pel fet de ser membre del claustre.
  • En absència de candidatures, el nomenament hauria de recaure en una persona externa, acreditada com a directiu professional docent, o bé en un director format i amb reconeguda experiència, ja que la manca de candidatura fa palès que no hi ha cap persona disposada a entomar la responsabilitat dins el claustre.
  • La comissió de selecció, formada per una part de l’administració i una altra del centre, ha de possibilitar un procés de selecció que garanteixi la transparència i l’homogeneïtat de criteris en totes les seleccions. En aquest sentit, Axia demana:

que la part de representants de l’administració de la comissió de selecció sigui fixa per cada Servei Territorial i siguin formats en tècniques de selecció de personal per competències.

  • que, cal incorporar, a la part fixa de l’administració, els representants de centre, de tal manera que es garanteix la singularitat i representativitat del centre en la selecció del candidat idoni. El centre estaria representat per un membre del claustre i un pare o mare del consell escolar.
  • que la comissió la presideixi el director del Servei Territorial (que és qui nomena) o persona en qui delegués.

–   Parlem de reconeixement i prestigi

Axia constata que cal una voluntat ferma i un canvi profund en la mentalitat de la cultura organitzativa del Departament d’Ensenyament per reconèixer i prestigiar la funció directiva i l’autonomia de centre, dins de la complexitat creixent de la tasca directiva, traslladant-hi la presa de decisions de manera efectiva i amb confiança plena.

No es pot obviar que les retribucions dels equips directius són una part important de la seva projecció social i també un estímul professional. Les retribucions actuals són clarament insuficients i haurien d’estar en consonància amb la responsabilitat que assumeix la direcció.

Aquesta responsabilitat en la millora dels resultats educatius no ha d’estar interferida per un conjunt de normes, instruccions i aplicatius,  que molt sovint repercuteixen i ingereixen en la tasca directiva. Tasca que, increïblement, a més a més s’ha de continuar desenvolupant amb el mateix horari de dedicació invariable des dels anys vuitanta.

Axia és conscient que resulta molt difícil millorar les condicions laborals dels directors en la crítica conjuntura econòmica en què ens trobem, però hi ha tot un seguit de mesures que es podrien implementar sense cost econòmic i que permetrien la visualització que els directors són representants destacats de l’Administració educativa.

El reconeixement públic a la funció directiva passa també per la representació de les associacions de directius al Consell Escolar de Catalunya.

Per una altra banda, es fa ineludible i urgent adequar les actuacions de l’Administració educativa i de la Inspecció d’educació a l’ordenament jurídic per a l’exercici de l’autonomia de centres i l’assignació de responsabilitats de les direccions.

Axia tot i que considera imprescindible continuar amb el procés d’acreditacions de les direccions, demana al Departament d’Ensenyament que enceti la via de la definició de la condició de directiu professional docent, la qual cosa ha de permetre avançar significativament en la consolidació del model directiu professional.

Tot mantenint la via de l’acreditació ordinària segons l’establert al D155/2010, Axia proposa incorporar una altra via d’acreditació de caràcter extraordinari, que permetés assolir l’acreditació després d’una avaluació positiva a partir del segon mandat, a petició de l’interessat i amb la presentació d’una memòria justificativa davant d’un òrgan tècnic, que vetllaria per garantir l’objectivitat de tots dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari.

Parlem de retiment de comptes en un marc d’autonomia de centre

En el marc d’autonomia de centre i de retiment de comptes, l’avaluació de centre, i dins d’aquesta l’avaluació del professorat, és una peça clau en la millora de l’aprenentatge dels alumnes. El paper dels directors, en tant que caps de personal, ha de ser rellevant per a l’estímul de la carrera professional dels docents i el reconeixement de les bones pràctiques docents.

Axia considera que l’avaluació de l’exercici de la direcció, sota els principis de l’eficàcia i l’eficiència i el valor del compromís, ha de quedar integrada dins l’avaluació global del centre i s’ha de fonamentar en els objectius del projecte de direcció, relacionant-los amb els recursos disponibles, i la seva vinculació amb les funcions directives.

Setembre de 2014

Descarregueu el document :  AXIA. Modificació decret 155_2010

L’informe OCDE 2009 “Mejorar el liderazgo escolar”, el podeu trobar a:

http://www.oecd.org/edu/school/44374937.pdf