Mòdul 1 (5a edició): “Eines per a la gestió de personal a partir del PEC: definició del lloc de treball docent, els perfils professionals i tècniques de selecció

Elements per a la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu des d’una visió global de la gestió de persones, la definició del lloc de treball pel desenvolupament del projecte educatiu del centre, el perfil professional associat i la selecció de personal

Objectius:

 • Conèixer la normativa de referència per a la planificació, definició i provisió dels llocs de treball docents d’un centre educatiu públic.
 • Conèixer de forma introductòria els conceptes bàsics sobre selecció de RH basada en el model de gestió per competències i la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu amb una visió global de la gestió de persones.
 • Adquirir capacitats i habilitats per a la definició de llocs de treball docents i del perfil professional associat a competències tècniques i personals.
 • Introduir en la metodologia bàsica de selecció per competències.

Continguts:

 • Objectiu de la selecció de persones pel treball
 • Marc constitucional de la selecció de personal en el context de les administracions públiques. Principis d’igualtat, mèrit i capacitat; principi d’idoneïtat.
 • Descripció de lloc de treball. Definició del perfil docent associat als llocs de treball en el centre educatiu.
 • Concepte de competència professional.
 • La selecció basada en el model de competències professionals
 • Sistemes d’avaluació per competències professionals:
  • tipus de proves: qüestionaris, proves situacionals i l’entrevista de selecció per competències.
  • Assessment center

Metodologia:

Breu presentació teoria

Treball pràctic sobre proves situacionals, qüestionaris, l’entrevista de selecció per competències

Estudi del perfil professional

Disseny del procediment d’avaluació: FIABILITAT i VALIDESA

–       Elecció del sistema d’avaluació-instruments d’avaluació

–       Establiment criteris de puntuació-ponderació

–       Preparació de les persones avaluadores

–       Resolució motivada

Formadora:

 • Juliana Vilert Barnet. Llicenciada en Psicologia per la UB, Màster en Alta Funció Directiva per l’EAPC, Professora-consultora de ‘Psicologia de la Personalitat’ de la UOC. Cap de l’Àrea de Planificació i Anàlisi de RH i Difusió de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Avaluació:

– 80% d’assistència a les sessions presencials

– Qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

Reconeixement de 16 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament

Calendari

 • Dates: 15 (dll)*, 18(djs), 23 (dts) i 25(djs)

*excepcionalment la 1a sessió es farà en dilluns

 • Horari: 17,30 a 20,30

Lloc de realització : Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

30 places (mínim 20 inscripcions)

Inscripció *

Preu:  100 € socis d’ AXIA

           145 € no socis

 


  nom

  cognoms

  DNI

  telèfon de contacte

  DADES PERSONALS

  adreça

  localitat

  DP

  correu electrònic

  soci d’Axia
  sino

  DADES PROFESSIONALS

  centre de treball

  adreça

  localitat

  DP

  experiència directiva
  en exercicino en exercici

  experiència càrrecs directius
  en exercicino en exercici

  he assistit als mòduls
  mòdul 2mòdul 3mòdul 4mòdul 5mòdul 6mòdul 7mòdul 8mòdul 9mòdul 10mòdul PDcap

  En cas de no arribar al mínim d’inscripcions es comunicarà la suspensió del curs per correu personal a totes les persones que hagin enviat el formulari de sol·licitud.