NOVETAT!!! FORMACIÓ DIRECTIVA – ONLINE

Iniciem una nova proposta de formació directiva amb l’objectiu de facilitar eines per a l’adquisició de les competències als directius i membres d’equips directius.

La resposta a les diferents propostes que fins ara AXIA ha organitzat ens referma en el convenciment que cal una formació que, com hem dit reiteradament:

  • ha d’estar orientada a crear una nova direcció, altament qualificada, al servei de la ciutadania i de les seves necessitats formatives, compromesa en l’aprenentatge de l’alumnat i en la millora del seu rendiment acadèmic.
  • ha de preparar les direccions per a un lideratge fort i distribuït, amb una visió transformadora que permeti la presa de decisions en un context d’enfortiment institucional i de retiment de comptes.
  • ha de propiciar un canvi d’actitud en l’exercici de la direcció, per tal que cada directiu assumeixi plenament el contingut del càrrec i, dotat de les eines pedagògiques, organitzatives i de gestió pertinents, pugui construir el seu projecte de direcció segons les característiques del centre, de l’entorn, etc.

En el marc del conveni signat amb l’institut ESCALAE, hem dissenyat activitats formatives online que permetran adquirir i desenvolupar competències imprescindible per dotar els centres educatius de directors amb competències, capacitats i habilitats directives que els permetin desenvolupar les seves funcions i responsabilitats.

Aquestes activitats tenen el reconeixement de 45 hores de formació directiva del Departament d’Educació.

1- EL CENTRE: UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE PROFESSIONAL – veure tota la informació a la secció formació de la nostra web

(accés a la informació del curs)