Antecedents

El 28 d’octubre de 1999, un grup de directors i directores del mandat LOPEGC es van reunir a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó per debatre la importància de la funció directiva i la necessitat de promoure un model de gestió en els centres que donés resposta a les demandes actuals d’eficàcia, eficiència i qualitat. I, per tal de dur-lo a terme es va considerar la conveniència de constituir una associació que tingués graus de llibertat per defensar els seus punts de vista i interessos atès que les Juntes Territorials i Centrals de directors estaven mediatitzades per la pròpia administració educativa i, conseqüentment,  no exercien el rol i les  funcions desitjades .

Els socis i sòcies fundadors presents en aquesta reunió constituent van acordar  inscriure AXIA  en el registre d’associacions, i constava el seu domicili social a  la seu del Col·legi de Llicenciat.

En data 25 de novembre de 1.999, es van presentar la documentació i els Estatuts d’AXIA al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat

El 30 de novembre de 1999 es va fer la primera  Assemblea General  en la qual  va refermar-se la denominació  “Associació de càrrecs i excàrrecs directius d’educació Secundària pública de Catalunya” –AXIA-

Arran de la llargaria del nom es va creure oportú de presentar l’associació amb la denominació d’AXIA, pel fet que aquesta paraula grega reunia en el seu significat una de les finalitats de l’Associació ja que expressa que el mèrit i la recompensa són la mateixa cosa.

Socis que formaven part de l’Assemblea Constituent

 • Almirall Bolibar, Josep Ignasi
 • Aragón Minguell, Ferran
 • Arús Gorina, Maria
 • Canals Rodríguez,  Josep Joaquim
 • Casanova Calvo, Joaquim
 • Casares, Ramón
 • Cuevas Brelsa, Pere
 • De Simón Arasti, Margarita
 • Díaz Leno, Carlos
 • Estruch Tobella, Joan
 • Figuera Garreta, Josep Maria
 • Gómez Pascual, Carmelo
 • González Betlinski, Margarida
 • Ibáñez Melià, Francesc
 • Iglesias Vivanco, Octavi
 • López Soligó, Natividad
 • López Vergara, Carme
 • LLompart Mas, Ignasi
 • Mata Clavell, Carles
 • Moreno Franco, Ferran
 • Morgui Navarro, Mercè
 • Pardo de Campos, Xavier
 • Parés Canela, Mercè
 • Pérez Rodriguez, Josep Maria
 • Pérez Silva, Wenceslao
 • Prat Torrades, Jaume
 • Ribelles Buxaderas, Lola
 • Varela Puig, Andreu
 • Vergès Tubau, Maria Rosa
 • Yagüe López, Isabel

Primera Junta Directiva constituent

President: Carles Mata i Clavell

Vicepresidenta: Isabel Yagüe López

Secretària: Mercè Parés Canela

Tresorer: Carmelo Gómez