AXIA davant la publicació de la interlocutòria del TSJC

 

S’ha posat de nou en evidència la rellevància de la direcció dels centres en la implementació de les polítiques educatives del Govern a través de l’acció de la Conselleria d’Ensenyament, atès que el TSJC a interpretar que la responsabilitat màxima de la seva aplicació correspon, després de la Consellera d’Ensenyament, al director del centre en adreçar-li directament la interlocutòria.

Ens trobem davant el fet que l’incompliment d’un requeriment efectuat a l’Administració té com a conseqüència un altre requeriment directe al director del centre ja que segons el previst en: art. 108.1 LJCA, recabando para ello directamente la colaboración del centro educativo, ex art. 103.3 LJCA (“Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto”) i d’acord als  arts. 108.1 i 103.3 LJCA considera que “corresponderá en este caso al Sr. director del centro educativo concernido, adoptar las disposiciones pedagógicas oportunas para que, en los cursos y clases donde siguen sus estudios los hijos del recurrente, se cumpla lo antedicho, en el plazo de un mes contado desde la notificación de esta resolución, dando cuenta al Tribunal”.

AXIA demana que rapidíssimament el Departament d’Ensenyament es posicioni clarament i fermament al costat de les direccions dels centres educatius mitjançant aclariments, instruccions i suport institucional i jurídic davant la situació a què es veuen exposats els directors i directores en l’exercici de la seva responsabilitat de la direcció del centre, lleials a la LEC i a les línies marcades des del Departament d’Ensenyament.

Cal doncs saber quines implicacions té aquesta interlocutòria per a l’exercici de la direcció en els àmbits pedagògic i organitzatiu, en el procés d’immersió lingüística,  en els documents de centre elaborats en el marc de l’autonomia que reconeix la LEC, en les relacions amb les famílies i l’entorn, així com el ressò mediàtic que comportarà l’esmentada interlocutòria en un moment tan significatiu com és ara la imminent campanya de preinscripció. 

El Departament d’Ensenyament ha de procedir a explicitar les possibles conseqüències econòmiques i administratives que pot comportar la inhabilitació del director.

AXIA demana a la Consellera una actuació decidida al costat dels directors i directores, que visualitzi i reforci la direcció professional establerta per la LEC i el Decret de Direcció per a la millora de qualitat del sistema educatiu i de defensa del nostre model lingüístic.

AXIA

Barcelona, 5 de febrer de 2014

} else {