Manifest d’AXIA-La llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya

Davant la situació creada arran de la recent interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dicta amb urgència instruccions sobre quina ha ser la llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, AXIA (Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya…) manifesta, per acord unànime de la seva Junta, que una remodelació polititzada, judicialitzada i sense fonament pedagògic previ de la política educativa, entre altres la de l’anomenada immersió lingüística, és una operació socialment molt arriscada i pedagògicament molt feble, per la qual cosa AXIA dóna ple suport al conjunt de peticions expressades (des de molts àmbits socials i educatius, i amb formulacions diverses), perquè els responsables corresponents actuïn de manera que no calgui atendre en els termes públicament coneguts l’esmentada interlocutòria.

Barcelona, 7 de setembre de 2011

Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya